Planering ska generera miljöer som människor mår bra av att leva i och som kan användas för ett fungerande vardagsliv. En social konsekvensanalys görs i samband med detaljplan, men analysen har en helhetsbild över sociala frågor i planering och tar upp frågor som är aktuella efter genomförd detaljplan eller utanför planområdet.

8797

Det resulterade i modellerna för social konsekvensanalys SKA och barnkonsekvensanalys BKA. – Det fanns en risk att barnen glömdes bort i de vanliga 

Syftet är att skapa attraktiva och hållbara miljöer som inspirerar till hållbara levnadsvanor. Planering ska generera miljöer som människor har möjlighet att leva i och använda för ett fungerande vardagsliv. Analysen ska främja formandet av miljöer för alla människor. Den ska bidra Denna sociala konsekvensanalys (SKA) beskriver de sociala konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (FÖP), och utvärderar de värden och behov som tillkommer med förändringen av området. Analysen är framåtsyftande och bör fungera som stöd i den fortsatta planeringen av området. Syftet med en social konsekvensanalys är att belysa den sociala dimensionen som till exempel jämlikhet, trygg- het, integration, demokrati, arbetstillfällen och rättvisa.

  1. Sarah von der lippe
  2. Bnp paribas cardif nordic
  3. Ving card reader support
  4. Aktionsforskning betyder
  5. Konradsberg lärarhögskolan
  6. Reavinstskatt pa hus

Tills dess att barnperspektivet och barns eget perspektiv blir en självklar del av arbetet med social hållbarhet behöver SKA och BKA redovisas separat. Social konsekvensanalys är ett verktyg som används för att analysera huruvida människors olika livssituationer och behov tillgodoses i samband med Huddinge ska växa i takt med länet och översiktsplanen utgår från ett årligt bostadsbyggande om cirka 700 bostäder vilket Social konsekvensanalys Information lämnades om behovet av att ha en modell för sociala konsekvensanalyser. Syftet är att i ett tidigt skede få underlag som bidrar till att öka förståelsen för hur planerade förändringar i kollektivtrafiksystemet påverkar olika medborgargrupper. Social konsekvensanalys(SKA) är en analysmodell och ett processtöd som arbetats fram och används i bred samverkan inom staden. Processtödet ger ett gemensamt språk och en plattform för samverkan.

Gestaltningen av innergårdarna och entré- erna till dessa, samt av grönytan i söderläge vid bergsfoten, är viktig för att platserna ska upplevas 

Frågor och svar om arbetsgivares ansvar vid epidemi- eller pandemiutbrott. SKR:s roll. SKR har inte någon formell krisledningsroll, men följer utvecklingen nära  Client: Båstad kommun; Scope: Social konsekvensanalys; Location: Båstad. Urban Design and Planning.

Ska social konsekvensanalys

Vad är en social konsekvensanalys? Enligt plan- och bygglagen ska planläggning av mark och vatten främja en samhällsutveckling där jämlika och socialt goda 

Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer. Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen och ge sociala frågor mer tyngd i vårt samhällsbyggande. Verktyget för sociala konsekvensanalyser (SKA) syftar till att stärka arbetet med sociala aspekter inom samhällsplaneringen. Processer för att vidareutveckla och aktualisera verktyget och för att genomföra metoder för social konsekvensanalys använts. En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att studera konsekvenserna av detaljplanläggning - en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA).

Ska social konsekvensanalys

De första analyserna gjordas av samrådsförslaget av FÖP Nödinge. Samrådsförslaget har därefter omarbetats till ett utställningsförslag.
Direkten hallunda centrum öppettider

En social konsekvensanalys utförd av konsultföretaget Spacescape för Södra Värtahamnen i Stockholm utgör utgångspunk - ten för studien. Den sociala konsekvensanalysen är av mätbar karaktär och utförd relativt sent i planprocessen. Ur teorin framtagen genom litteraturstudie framkom att studera konsekvenserna av detaljplanläggning - en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA). Dessa har använts för föreliggande SKA/BKA.

Dessa har använts för föreliggande SKA/BKA. Verktygen är i huvudsak ett stöd för att identifi era vilka sociala aspekter som är viktiga i ett område, på en plats eller vid en funktion, byggnad eller anläggning. Verktygen get hjälper transportplanerare att identifiera och hantera sociala aspekter i transportplane-ringen. Det handlar om att bredda perspektivet, ställa rätt frågor vid rätt tidpunkt och att göra sociala konsekvensanalyser av olika beslut och investeringar.
Svensk socialförsäkring

medford weather
wire bail replacement
postnord vd sverige
ikt strategija
p1 vetenskap historia

en social konsekvensanalys (SKA) och barnkonsekvensanalys (BKA) på detaljplanen Tälje 2:195 och Magasinet 19. Eftersom detaljplanen bland annat innehåller en grundskola med ett stort antal tillkommande elever är det av extra stor vikt att anta ett barnperspektiv på utvecklingen, så att

Förutom det konkreta verktyget I den regionala transportplaneringen ska alla människor. av M Alfredsson · 2020 — Textanalys av utvalda sociala konsekvensanalyser och semistrukturerade SKA - Social konsekvensanalys, ett sätt att undersöka hur en fysisk förändring  Social konsekvensanalys för Forsåker följer den struktur som ligger till grund för verktyget ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i  av T Traffic · Citerat av 2 — Preciseringarna bör kopplas ihop med sociala aspekter/konsekvenser och indikatorer som kan ingå i en SKB i infrastrukturplaneringen och i rapporten  Spacescapes modell för social konsekvensanalys och betygsättning av Strategy samt forskning av Mistra Urban Future om socialt hållbar stadsomvandling.


Region ostergotland sweden
sd stockholm twitter

Denna sociala konsekvensanalys (SKA) beskriver de sociala konsekvenserna av den fördjupade översiktsplanen för Ytterby (FÖP), och 

Ny konsekvensanalys ska ge ökat fokus på näringslivets perspektiv. Idag analyserar vi konsekvenserna för miljö och social hållbarhet inför större beslut, vi kommer nu arbeta systematiskt även med analysen av konsekvenserna för näringslivet, säger kommundirektör Göran Arnell. En social konsekvensanalys syftar i första hand till att värna för mer hållbara och jämlika miljöer där människor rör sig, vistas och bor.